Voorwaarden bij het aanbieden of downloaden van materiaal

Voorwaarden voor het gebruik van materiaal

Werken die je van Merktilburg.nl downloadt mag je kosteloos gebruiken, zolang je voldoet aan onderstaande regels.

Je mag de werken gebruiken voor alle uitingen die de stad Tilburg direct of indirect promoten.

Je mag werken niet verkopen of anderszins rechtstreeks commercieel exploiteren.

Werken die je downloadt van Merktilburg.nl mogen worden gewijzigd en/of verwerkt in een nieuw werk. Je bent niet verplicht om de naam van de maker van het werk te vermelden. 

Werken op Merktilburg.nl zijn door derden gemaakt. Je begrijpt dat Merktilburg.nl geen juridisch eigenaar is van de werken op de website Merktilburg.nl.

Je respecteert de (auteurs)rechten van de makers van de werken op Merktilburg.nl. Je realiseert je dat, indien je je niet houdt aan deze regels van Merktilburg.nl, je inbreuk kan maken op de auteursrechten van deze makers. Merktilburg.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten ten gevolge van (inbreukmakend, oneigenlijk of anderszins onrechtmatig) gebruik van de werken die je downloadt van Merktilburg.nl. Je begrijpt dit en stemt hier mee in.

Je zult eventuele claims, juridische procedures of geschillen (claims) die je met Merktilburg.nl hebt, voortvloeiend uit of met betrekking tot door jou van Merktilburg.nl gedownloade werken, uitsluitend voorleggen aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, waarbij uitsluitend Nederlands recht van toepassing is. Indien iemand een claim tegen Merktilburg.nl indient met betrekking tot jouw gebruik van een van Merktilburg.nl afkomstig werk, zal je Merktilburg.nl schadeloos stellen voor alle schade, verliezen en (juridische en overige) kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim.

Voorwaarden voor het aanbieden van materiaal

Wanneer je foto's, video's of andere werken aanlevert aan Merktilburg.nl, hou je je auteursrecht op die werken. Wel verstrek je door aanlevering van die werken aan Merktilburg.nl een onherroepelijk, nietexclusief, overdraagbaar, sublicentieerbaar, royaltyvrij, niet in tijd beperkt en wereldwijd gebruiksrecht aan Merktilburg.nl, en aan derde partijen die de werken van Merktilburg.nl afnemen.

Merktilburg.nl en derde partijen mogen de door jou aangeleverde werken gebruiken voor alle uitingen die de stad Tilburg direct of indirect promoten. Merktilburg.nl en derde partijen mogen jouw werken niet verkopen of anderszins rechtstreeks commercieel exploiteren.

Je hebt recht op naamsvermelding bij je werken bij weergave van jouw werk op Merktilburg.nl, maar derde partijen die jouw werk via Merktilburg.nl verkrijgen mogen jouw werk zonder naamsvermelding gebruiken. Soms zal jouw werk onderdeel uitmaken van een nieuw werk. Dat vind je geen probleem. Je vindt het ook geen probleem als je werk door derden wordt gewijzigd. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de handhaving van je rechten. Merktilburg.nl stelt geen acties in jegens derden die jouw rechten op enige wijze zouden schenden. 

Je levert geen werken aan waarvan je geen (auteurs)rechthebbende bent en/of waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op enige wijze wordt geschonden. Merktilburg.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten ten gevolge van gebruik (door Merktilburg.nl of door derde partijen) van de door jou aangeleverde werken. Je begrijpt dit en stemt hier mee in.

Je zult eventuele claims, juridische procedures of geschillen (claims) die je met Merktilburg.nl hebt, voortvloeiend uit of met betrekking door jou aan Merktilburg.nl aangeleverde werken, uitsluitend voorleggen aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, waarbij uitsluitend Nederlands recht van toepassing is. Indien iemand een claim tegen Merktilburg.nl indient met betrekking de door jou aan Merktilburg.nl aangeleverde werken, zal je Merktilburg.nl schadeloos stellen voor alle schade, verliezen en (juridische en overige) kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim.